Tra cứu tên người đại diện pháp luật Phạm Cồng Truyền


Phạm Công Truyền

Mã số thuế: 8325123746
Người đại diện: Phạm Công Truyền
Huyện Yên Thành, Nghệ An

PHẠM CÔNG TRUYỀN

Mã số thuế: 8325569481
Người đại diện: Phạm Cồng Truyền
Phương Cựu - Xã Phương Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận.